Klassningsplaner, brandfarliga gaser och oljor

Vår brandingenjör Frans Trägårdh har arbetat för en stor bilkedja i Göteborg med att ta fram klassningsplaner för deras verksamhet. Här följer ett utdrag ur texterna:

”Denna klassningsplan är upprättad av Brandsäkra Hem AB på uppdrag av XXXXX Group
Göteborg, för att utgöra underlag för val och installation av utrustning inom riskområden,
d.v.s. områden där blandning av gas eller ånga med luft kan förekomma under sådana
förhållanden att explosionsrisk kan finnas och där tändkällor inte får förekomma.
Klassningsplanen omfattar hantering av spillolja i oljerum i fastigheten XXXXXX 1.
Textavsnitt som har grå markering avser brister som ska åtgärdas.
Vid förändring som påverkar riskbedömningen ska klassningsplanen revideras.

2.1. Verksamhet
I fastigheten finns en bilverkstad. I ett brandtekniskt avskilt förråd i anslutning till verkstaden
förvaras spillolja i en cistern. Denna fylls via rör från verkstaden och töms via rör utanför
byggnaden. Denna klassningsplan gäller för cisternen samt de riskområden som kan
uppkomma på grund av spilloljan.
2.2. Ämnesförteckning
Data för brandfarlig vara som förekommer redovisas i ”Datablad för klassning av
riskområden. Del 1: Förteckning över brandfarliga varor och dess egenskaper”.
Dimensionerande för klassningen är bensin, som kan förutsättas vara en beståndsdel i
spillolja.
Dimensionerande temperaturklass och explosionsgrupp för samtliga riskområden är T2
respektive IIA.
2.3. Klassningsredogörelse
Referenser i detta dokument hänvisar till SEK Handbok 426 om inget annat anges.
I byggnaden finns ett oljerum med måtten 7m*5m, och en takhöjd av 2,8m. I detta rum sker
förvaring av spillolja i cistern som rymmer 4000 liter. Då spilloljan kan innehålla bensin
betraktas den som brandfarlig vätska klass 1 om man inte genom flampunktsbestämning
funnit att oljans flampunkt överstiger 21°C.
Eftersom cisternen rymmer mer än 3000 l innebär det, om vätskan räknas som klass 1, att
rummet ska utföras som cisternrum, d.v.s. ett utrymme som enbart är avsett för förvaring av
brandfarliga vätskor. Då gäller följande:
Rummet ska vara avskilt i brandteknisk klass EI 60.
Rummet ska vara invallat så att hela den förvarade mängden kan hållas kvar i rummet.
Cisterner och lösa behållare för brandfarliga vätskor får inte samförvaras.
Rummet ska ha mekanisk ventilation.
Det får inte förekomma öppen tappning av brandfarlig vätska klass 1 och att pumpar
eller för verksamheten i cisternrummet obehövlig elutrustning ska placeras utanför
rummet.
Rummet är avskilt brandtekniskt i lägst brandteknisk klass EI 30. Dörren mot verkstaden är
utförd i lägst samma brandtekniska klass som väggarna och är försedd med dörrstängare.”

Detta är ett av projekten som precis är färdigställt för vårt moderbolag Brandsäkra Hm AB´s räkning. I detta klassningsplans projekt har ingått att vår brandingenjör Frans har tittat över även andra eventuella risker hos detta företag. Men de använder Brandsäkra Hem´s webbaserade system (SBA) för det systematiska brandskyddsarbetet och har ett gott brandskyddstänk. Personalen har även genomgått så väl heta arbeten-utbildning som Hjärt- och lungräddning-utbildning och brandskyddsutbildning. Att tänka till innan det händer är lättare om man systematiskt går igenom eventuella risker i sitt dagliga arbete.

Att vid ombyggnationer ta hjälp av en brandingenjör är viktigt då det krävs bygglov och liknande. Att uppdatera sina utrymningsplaner är en viktig del om det är en lokal där det rör sig mycket folk. Att märka upp sina brandsläckare, brandfiltar och övrig skyddsutrustning är en viktig del för att alla skall kunna hjälpa till vid ett eventuellt tillbud.

Ring gärna oss så berättar vi mer eller hjälper Er om problemet redan uppstått!
031-711 01 75 (Brandsäkra Hem AB) alternativt 031-44 49 79 (Brandkonsulten i Göteborg AB)