Brandcellsindelning, brandklasser och BBR

Brandcells information med lite av varje gällande brandskyddsritningar med mera.
En brandcell är ett utrymme som ska stå emot brand i en viss tid. Utrymmet kan bestå av ett eller flera rum och egentligen vara hur stort som helst. Men om den sträcker sig i mer än 2 plan, undantaget trapphus och hisschakt, ska den vara sprinklad.

Exempel på brandceller är:
Lägenhet i flerbostadshus
Boenderum på hotell
Vårdavdelning en villa är det endast två rum som måste vara egen brandcell – pannrum och garage.

En brandcellsgräns är därmed helt enkelt en vägg, ett tak eller ett golv som ingår i en brandcellsomslutning och begränsar branden.

Byggnadens brandklass
Vilken klass brandmotståndet ska ha i väggar, tak och golv beror på vilken typ av byggnad det är. Man delar in byggnader i 3 klasser BR 1-3.

Följande byggnader bör utföras i BR1
Byggnad med 3 eller flera våningsplan.
Byggnad i 2 våningsplan som
– är avsedd för sovande utan lokalkännedom (hotell mm)
– är avsedd förför personer som har små förutsättningar att själva utrymma (vårdboenden , förskolor mm)
– har samlingslokal på övre planet

Följande byggnader bör utföras i BR2
Byggnad med 2 lägenheter och där bostadsrum eller arbetsrum finns på vinden.
Byggnad med samlingslokal i bottenvåningen.
Byggnader med en större byggnadsarea än 200 kvadratmeter och som inte är uppdelade med brandväggar

Övriga byggnader får utföras i BR3

I en BR1 byggnad ska en brandcell stå emot brand i minst en timma upp till 4 timmar beroende på vilken brandbelastning som finns i brandcellen. I BR2 och BR3 skall den stå emot brand i en halvtimma i allmänhet men i bostad ska motståndet vara 60 minuter. Dörrar och fönster får utföras i halva brandklassen mot väggarna, dock lägst 30 minuters motstånd. Detta gäller under förutsättning att det inte påverkar utrymningen eller brandspridningen nämnvärt.

Beteckning på brandsektionerande delar
Hur en brandcell benämns styrs av vilken funktion den har. Följande beteckningar används

R – bärförmåga
E – integritet (röktäthet)
I – Isolering (värme)
M – Ska stå emot mekanisk påverkan (ras mm)
C – automatisk dörrstängning.
en tidsfaktor i minuter som talar om hur länge skyddet ska upprätthållas, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 och 360 minuter

En EI60-C är således en dörr som står emot rök och värme i 60 minuter och som stängs automatisk vid brand eller ska hållas stängd.

En brandväg ska lägst ha beteckningen REI60-M, dvs den ska stå emot brand i minst 1 timma, kunna bära den del som inte brinner lika länge och dessutom tåla att det rasar mot den ena sidan. Tidsfaktorn (60 -360) beräknas utifrån brandbelastning och Brandklass på byggnaden (BR1-3)

Vidare gäller olika krav på ytskikt i de olika brandklasserna. Om detta står att läsa i Boverket byggregler, BBR (BFS 1993:57 med ändringar)
Ring oss så hjälper vi Er med specifika frågor eller liknande.

Brandsäkra Hem AB och Cupola Göteborg AB hjälper fastigheter, företag, statliga och kommunala verksamheter med brandskyddet

Lite reklam för våra andra företag:
Brandsäkra Hem AB som hjälper fastighetsägare och företag oavsett storlek med brandskydd. Cupola Göteborg AB som hjälper alla statliga och kommunala verksamheter med sitt brandskydd.

Brandsäkra Hem AB är ett brandserviceföretag som tillhandahåller allt från brandskyddsutrustning, service, utbildning och rådgivning inom brandskydd. Våra medarbetare är experter på systematiskt brandskyddsarbete. Brandsäkra Hem AB strävar efter att uppnå högsta kvalité på allt vi gör. Vår vision är att ge våra kunder den bästa service och hjälp man kan få på marknaden.

Vi är det mindre företaget med det personliga engagemanget, men med de stora resurserna.
SBA innebär i korthet att fastighetsägare och ansvariga för en verksamhet tillsammans tar ett helhetsansvar för det kontinuerliga brandskyddsarbetet i en byggnad och för en verksamhet.

Ett bra SBA som bedrivs i samförstånd mellan fastighetsägare och ansvariga för verksamheten kommer i förlängningen minska riskerna för brand och minska eventuella konsekvenser av brand, både vad gäller personsäkerhet och egendomsskydd.

Ett SBA bör exempelvis innehålla följande:
Egenkontroller av brandskyddsutrustning.
Plan för service och underhåll av denna utrustning.
Utbildning av personal rörande brandsläckning och utrymning.
Ansvarsfördelning mellan verksamhet och fastighetsägare gällande ansvar för brandtekniska åtgärder och underhåll.
Brandskyddsorganisation där representanter för verksamheten och fastighetsägare förses med konkreta arbetsuppgifter och ansvarsområden gällande brandskydd.
Brandsäkra Hem AB är experter på att ta fram verktyg och lösningar för att bedriva SBA, oavsett omfattning på verksamheten. Vi kan tillhandahålla enskilda brandsläckare till den lilla pizzerian, men även kompletta genomgångar och inventeringar av ett helt fastighetsbestånd med åtgärdsförslag.

Vi säljer till exempel en web-baserad tjänst där varje del av brandskyddet i en byggnad kan redovisas. Varje brandsläckare och utrymningsskylt förses med ett unikt numer och det skapas ett egenkontrollschema så att man systematiskt kan kontrollera all utrustning. Allt brandskyddsarbete dokumenteras på webben så att de ansvariga kan ha full kontroll på sin verksamhet och/eller byggnad.

Fördelarna med ett web-baserat system jämfört med att ha en ”SBA-pärm” är enorm. Alla förändringar och kontroller uppdateras kontinuerligt utan att man behöver sortera om i sin pärm. Gammal irrelevant information kommer automatiskt sållas bort och det är endast den senaste och relevanta informationen som presenteras. Dessutom är en web-baserad tjänst åtkomlig från varje dator med internetuppkoppling och den kan inte försvinna eller förstöras.

SBA är ett lagkrav enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Lagen ställer inga konkreta krav på fastighetsägare eller ansvariga för verksamheter, utan konstaterar endast att

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Därför är det viktigt att ta hjälp av brandskyddsrådgivare på Brandsäkra Hem AB för att kunna bedöma vad ”skälig omfattning” betyder för den enskilda byggnaden och verksamheten.
Välkommen att kontakta oss på Brandsäkra Hem AB på 031-711 01 75.