Brandkonsulten i Göteborg AB – jobbar även utanför Göteborg

Brandkonsulten i Göteborg är som namnet antyder ett Göteborgs-baserat företag med många kontakter och kunder i kommunen och närliggande kommuner. Men allt eftersom företaget växer och fler upptäcker den hjälp de kan få i byggprojekt eller med byggnadstekniskt brandskydd så får vi allt fler jobb i andra städer och regioner. Våra duktiga säljare och medarbetare på Brandsäkra Hem AB är en stark bidragande orsak till att vi får uppdrag i städer som Jönköping, Växjö, Malmö och inte minst Stockholm. Det är tydligt att konceptet med projektering av brandskydd, service av utrustning, systematiskt brandskyddsarbete med mera under samma tak är något många fastighetsägare och förvaltare uppskattar även utanför Göteborg.

Vår filosofi är att personliga relationer skapar trygghet. Därför eftersträvar vi alltid ett nära samarbete med såväl kunder som leverantörer. Detta gäller såklart både Brandsäkra Hem AB och Brandkonsulten i Göteborg AB.

En förutsättning för att skydda sig vid brand är givetvis att fullgod brandskyddsutrustning finns. Vi anser även att en viktig del av brandskyddet är kontinuerliga rutiner gällande löpande utbildningar av personal, rutiner kring egenkontroller av det befintliga brandskyddet samt en bra brandskyddsorganisation. För att uppnå en skälig nivå på brandskyddet rekommenderar Räddningsverket att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivs på arbetsplatsen Brandsäkra Hem AB har därför byggt upp ett eget webbaserat system som är enkelt att använda och jobba med till vardags för alla.

Att utbilda sin personal är en viktig del i sitt brandskyddsarbete, vi erbjuder därför många bra utbildningar. Prova oss gärna nästa gång det är dags för Heta arbeten kursen eller varför inte ha en brandskyddsutbildning för samtliga i personalen? Man vet aldrig när man behöver kunskapen!

Arbete med HVB hem Stensjöhill för Caremores räkning

Arbete med HVB hem Stensjöhill för Caremores räkning
Ett omfattande arbete med tillsyn, övertagande av befintlig brandskyddsdokumentation samt förslag på snabba åtgärder för att verksamheten ska kunna starta så snart som möjligt. Vi på Brandkonsulten i Göteborg har hjälpt kunden med mindre problemlösningar samt lite större lösningar gällande det byggnadstekniska brandskyddet.

Slutbesiktning och kontakter med bygglovshandläggare är andra saker Brandkonsulten har hjälp till med. Tack vare att alla åtgärder kunde genomföras så pass snabbt resulterade detta i att verksamheten och kunden fick bygglov och slutbevis på rekordtid.
Brandkonsulten i Göteborg kommer att arbeta vidare med att hjälpa Caremore och deras övriga HVB enheter med utlåtande om bland annat utrymningsstrategier samt hjälpa till vid tillsyner och kontroller av bland annat utrymningslarm med mera.

Vi bygger in brandskydd i ditt projekt
Med tanke på de strikta krav som ställs på brandsäkerhet då en fastighet uppförs eller byggs om är brandskyddsprojekteringen en viktig delprocess. Att ta fram en väl genomtänkt strategi för brandskydd redan från början innebär många fördelar på både lång och kort sikt. Under bygget undviker du akuta åtgärder och ändringar i senare skeden. Det ger stora besparingar, både ekonomiskt och i tid. Tid är ju som bekant pengar. I ett lite längre perspektiv sparar du också mycket möda när det gäller löpande drift och underhåll av fastigheten.
Lösningarna vi tar fram i samverkan med dig ska vara problemfria och hålla under en lång tid. Ju tidigare vi på Brandkonsulten i Göteborg blir involverade i projekteringen desto större är därför förutsättningarna för att vi effektivt kan utforma en optimal strategi för ditt brandskydd där vi väger nytta mot kostnader.

Behöver Ni själva hjälp med något gällande ombyggnationer eller har Ni andra frågor gällande det brandskyddstekniska brandskyddet? Tveka inte utan ring oss direkt.

Verksamhetsbeskrivning Hönekulla äldreboende

Verksamhetsbeskrivning Hönekulla äldreboende
Utöver Boverkets krav på byggnadstekniskt brandskydd enligt BBR 19, så ställer räddningstjänsten krav enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO). I vissa verksamheter, speciellt sådana som innebär ökad risk vid brand, så kan de kräva in en verksamhetsbeskrivning som är en del av det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA) som alla verksamheter måste bedriva. Verksamhetsbeskrivningen ska beskriva själva verksamheten och byggnaden, men även hur det byggnadstekniska brandskyddet fungerar och hur organisationen vid brand ser ut. Verksamhetsbeskrivningen riktar sig till räddningstjänsten och verksamheten själva, så den ska vara relativt enkel att förstå med beskrivande bilder, men utan mängder med tekniska termer.